پذیرندگان، هسته اصلی بونس

تمرکز بونس روی
پیشرفت پذیرندگان است